Strategia

Arvot ja aate

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset perustaa arvonsa Kokoomusnaisten arvopohjaan, joka on tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja usko yksilön omiin kykyihin tehdä valintoja. Kokoomusnaiset toimivat naisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä alueellisella, valtakunnallisella että globaalilla tasolla.  Positiivinen ja rohkeasti tulevaisuuteen uskova politiikanteko on tunnusomaista kokoomusnaisille.

Kokoomuslaiset perinteiset arvot; koti, uskonto ja isänmaa eivät myöskään ole vieraita Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry:lle. Koti muodostuu nykyään monenlaisista perheistä, joita kaikkia on kunnioitettava tasavertaisesti. Kokoomuslainen politiikka pohjautuu kristillisiin elämänarvoihin, joita nykyisenä kiireellisenä aikana ei saa unohtaa. Kirkon tarjoamat henkiset ja toiminnalliset mahdollisuudet ovat voimavara, johon myös naisten tulee saada osallistua täysivaltaisina ja tasa-arvoisina jäseninä. Isänmaa koetaan turvallisena paikkana asua ja tehdä työtä pelkäämättä terrori-iskuja ja väkivaltaa.

Visio

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry on varteenotettava poliittisesti kantaaottava vaihtoehto Keski- Uudenmaan alueella. 

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaisten mielipiteitä kuunnellaan ja ne otetaan vakavasti. 

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ovat aidosti alueellaan vaikuttava, jäsenistöään arvostava järjestö, johon on helppo saada lisää yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita jäseniä. Jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia edistetään kannustamalla jäseniä osallistumaan puolueen, Kansion, Naisten Liiton ja piirin järjestämiin koulutuksiin.

Yhdistys järjestää mielenkiintoisia tilaisuuksia ja tapaamisia, jotka edistävät jäsenten aktiivisuutta poliittisella ja järjestötasolla. Perinteisiä jäsenkirjeitä postitetaan n. kaksi kertaa vuodessa, mutta pääasiallisesti käytetään sähköistä tiedottamista nopeutensa vuoksi.

Yhdistyksen jäsenmäärä nousee yli viiteenkymmeneen vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Toiminta-ajatus, perustehtävä, missio

Keski-Uudenmaan  Kokoomusnaisten tehtävä ja tarkoitus on olla jäsentensä yhdyssiteenä, sekä toimia naisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä tasa-arvon edistämiseksi. Yhdistyksen tehtävänä on tarjota jäsenille todellisia vaikutusmahdollisuuksia ja kanavia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kannustava toiminta tukee kaikkia yhdistyksen jäseniä vaikutusmahdollisuuksien löytämisessä ja poliittisen aktiivisuuden lisäämisessä.

Päämäärät, tavoitteet, toteutus

Yhdistys järjestää toimintaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tapahtumien järjestämisessä otetaan huomioon tapahtumien monipuolisuus. Tapahtumille asetetaan selkeät tavoitteet ja budjetti, ja toimitaan näiden saavuttamiseksi. Tapahtumat aikataulutetaan alkuvuodesta ottaen huomioon myös muiden läheisjärjestöjen ja piirien tapahtumat ja tilaisuudet välttäen päällekkäisyyksiä.  Tapahtumia markkinoidaan siten, että tavoiteltu kohderyhmä saa siitä ajoissa tiedon. Tässä käytetään hyväksi sähköpostiosoitteistoja, paikallislehtien ilmaisia ´minne mennä´ -palstoja, ilmoitustaulumainontaa ja kerro naapurillesi –menetelmiä, unohtamatta sponsoroiden tarjoamia postitusmahdollisuuksia. Tapahtumat ja tilaisuudet järjestetään Naisten Liiton tai oman teeman ympärille. Tavoitteena on aina jäsenistön yhteenkuuluvuuden lisääminen, uusien jäsenien mukaan houkutteleminen ja poliittisen tilannekatsauksen antaminen.

Julkilausumia ja tiedotteita julkaistaan sopivista aiheista, sopivaan tahtiin. Pyritään saamaan paikallislehdet julkaisemaan artikkeleita ja haastatteluja. Jäsenistöä kannustetaan tekemään mielipidekirjoituksia. Tavoitteena on kokoomusnaisten toiminnan näkyvyyden lisääminen.

Tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttamiseksi nimetään joku hallituksen jäsenistä tapahtuman vastaavaksi, ja tarvittaessa perustetaan toimikunta toteuttamaan tapahtumaa. Toimikuntiin valitaan henkilöitä, jotka ovat motivoituneita, ja joilla on riittävästi osaamista kyseisen toimikunnan tehtäväkenttään, sekä mahdollisuuksia ja aikaa hoitaa toimikunnan tehtäviä. Toimikunnan jäsen iloitsee siitä, että voi tuoda oman tietotaitonsa hyötykäyttöön. Hyvät verkostot ovat toimikunnan jäsenelle ensiarvoisen tärkeitä suunniteltaessa esim. tiloja tapahtumille ja sponsoria postitukselle.

 

 Itsenäinen,

tasa-arvoinen keskiuusmaalainen nainen,

joka kuuntelee ja toimii.