TYÖYHTEISÖN ILMAPIIRI TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN YHTEINEN ASIA

Uudenmaan Kokoomusnaiset                                                       JULKILAUSUMA
Hallitus                                                                                               24.11.2010
Syyskokous 2010
 
TYÖYHTEISÖN ILMAPIIRI TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN YHTEINEN ASIA


Työyhteisön ilmapiirillä on selvä yhteys työntekijöiden jaksamiseen useiden tutkimustulostenkin mukaan. Kun kansainvälinen kilpailu kovenee jatkuvasti ja Suomessa esiintyy jo nyt pulaa osaavasta työvoimasta, tulee työntekijöiden jaksamisesta pitää erityisen hyvää huolta. Lievästä tai vakavavasta työuupumuksesta kärsii Suomessa jo joka neljäs. Tämä on hälyttävä määrä.


Työsopimuslainsäädännössä työnantajalle säädettyihin velvollisuuksiin kuuluu ylläpitää hyvää työilmapiiriä. Tässä yksi keskeinen tekijä on työnantajan vuorovaikutustaidot. Työnantajan tulee osata keskustella alaistensa kanssa avoimesti ja kannustavasti, nostaa ongelmat pöydälle ja korjata epäkohdat yhdessä. Työnantaja pystyy vaikuttamaan työilmapiiriin yksinkertaisilla keinoilla, kuten kuuntelemalla työntekijää enemmän kiireisessä työelämässä. Poissaolot vähenevät, kun työntekijä tuntee, että häntä kuunnellaan, työ on tarpeeksi haastavaa ja hän pääsee itse vaikuttamaan työhönsä. Työnantajan tulee myös huolehtia, ettei työkuormitus ole liian suuri.


Toisaalta on mielenkiintoista se, että työsopimuslainsäädännössä ei ole nostettu työntekijän velvollisuuksiin hyvän työilmapiirin ylläpitämisen velvoitetta. Työntekijällä itsellään on tässä merkittävä rooli. Työuupumus voi iskeä, jos tekee liikaa, tehottomasti tai ei osaa sanoa ”ei”.  Työntekijän tulisi rohkeasti osallistua työnsä kehittämiseen.


Uudenmaan Kokoomusnaiset vaativat, että työpaikoilla jatkossa panostetaan huomattavasti enemmän yhdessä työilmapiirin rakentamiseen: sekä työnantaja että kaikki työntekijät, toinen toistaan tukien. Tällä on myös merkittävä rooli työurien pidentämisessä. On selvää, että työurien pidentäminen jää vain haaveeksi, jos ihmiset eivät jaksa töissä.